พื้นที่ดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์

2442560