โคเนื้อ

Download : File.xlsx

โคนม

Download : File.xlsx

กระบือ

Download : File.xlsx

สุกร

Download : File.xlsx

แพะ

Download : File.xlsx

แกะ

Download : File.xlsx

ไก่เนื้อ

Download : File.xlsx

ไก่ไข่

Download : File.xlsx
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ โทรศัพท์ 0-26534444 ต่อ 2341 โทรสาร 0-26534925 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

แผนที่ การแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์

Download : รูปภาพด้านล่าง

แผนที่ การแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์

Download : รูปภาพด้านล่าง

แผนที่ การแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์

Download : รูปภาพด้านล่าง

แผนที่ การแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์

Download : รูปภาพด้านล่าง

แผนที่ การแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์

Download : รูปภาพด้านล่าง

แผนที่ การแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์

Download : รูปภาพด้านล่าง

แผนที่ การแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์

Download : รูปภาพด้านล่าง

แผนที่ การแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์

Download : รูปภาพด้านล่าง

แผนที่ การแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์

Download : รูปภาพด้านล่าง

แผนที่ การแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์

Download : รูปภาพด้านล่าง

แผนที่ การแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์

Download : รูปภาพด้านล่าง

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ โทรศัพท์ 0-26534444 ต่อ 2341 โทรสาร 0-26534925 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ในประเทศไทย

Download : file : PDF
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ โทรศัพท์ 0-26534444 ต่อ 2341 โทรสาร 0-26534925 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.