หน่วยงานในสังกัดกรมฯ

ประกอบไปด้วยเขต 9 เขต และปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด ดังนี้ :

แบ่งเป็นสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ 21 แห่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 9 แห่ง รวม 30 แห่ง รายละเอียดมีดังนี้ :

แบ่งเป็นสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ 24 แห่ง ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ 11 แห่ง รวม 35 แห่ง รายละเอียดมีดังนี้ :

ประกอบไปด้วย 8 แห่ง ดังนี้ :

ประกอบไปด้วย 14 แห่ง ดังนี้ :

ประกอบไปด้วย 54 แห่ง ดังนี้ :

ประกอบไปด้วย 10 แห่ง ดังนี้ :